หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PNT) ได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2539 และได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดปีการศึกษา 2564 เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง

ชื่อปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง)

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง)

Bachelor of Industrial Technology (Electrical and PowerElectronics Technology)

B.Ind.Tech. (Electrical and Power Electronics Technology)

จุดเด่นของหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวส.ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ และฝึกทักษะการทำงานในระดับที่สูงขึ้นทั้งในห้องปฏิบัติการและการฝึกงานในสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครืองมือที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์การทํางานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ บิสลามอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ กระจ่างพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ กระจ่างพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ แหมาอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์หัฎฐะ สาวะจันทร์
อาจารย์หัฎฐะ สาวะจันทร์อาจารย์ประจำหลักสูตร