หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PnET) ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2544 และ ปรับปรุงครั้งล่าสุดปีการศึกษา 2564 เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
Bachelor of Engineering (Electrical and Power Electronics Engineering Technology)
วศ.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
B.Bng. (Electrical and Power Electronics Engineering Technology)

โดยจุดเด่นของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติเพื่อใหผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสกําลัง

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

ผู้ดูแลหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนะ อยู่ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนะ อยู่ภักดีประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ วงศ์พาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ วงศ์พาสุขอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราห์ สาดะระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราห์ สาดะระอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.นภทีป์ ทรัพยาคม
ดร.นภทีป์ ทรัพยาคมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.เดชา ปานประเสริฐ
ดร.เดชา ปานประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจาร ย์พัชรี ชูชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจาร ย์พัชรี ชูชาติอาจารย์ประจำหลักสูตร